ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

252

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
252
ปฐมวัย
1
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
163
ปฐมวัย-ประถมศึกษา-ม.ต้น
13
ประถมศึกษา
45
ประถมศึกษา-ม.ต้น
6
ม.ต้น-ม.ปลาย
3
รร.ไม่มีนักเรียน
21

1,729

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

11,758

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
2,291
นร.ประถมศึกษา
8,653
นร.ม.ต้น
618
นร.ม.ปลาย
196
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 163 /65%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 13 /5%
ประถมศึกษา 45 /18%
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 /1%
ไม่มีนักเรียน 21 /8%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 252 /100%
ขนาดกลาง /0%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 252 /100%
ขนาดที่ 2 /0%
ขนาดที่ 3 /0%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เมืองน่าน

33 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เวียงสา

47 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาน้อย

20 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาหมื่น

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านหลวง

5 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สันติสุข

7 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แม่จริม

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ภูเพียง

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าวังผา

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สองแคว

7 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปัว

24 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เชียงกลาง

20 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ทุ่งช้าง

7 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เฉลิมพระเกียรติ

7 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ่อเกลือ

8 โรงเรียน

ดูข้อมูล
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07