วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07
ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย0000353
ระดับประถมศึกษา00001,280
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000072
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย000024
ห้องเรียน00001,729