ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะเนียน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100392500291055250029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเนียน
ชื่อ (อังกฤษ)Sanian School
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 สะเนียน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
Tab 5