ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวเมือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100972501221055250122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหัวเมือง
ตำบลศรีษะเกษ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
861940141kookiekung@gmail.com
Tab 5