ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา29018.49%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด21013.39%
นร.จำแนกตามอายุ1288.16%
นร.จำแนกตามความพิการ1147.27%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา905.74%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง825.23%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส805.10%
แนวโน้ม จำนวน นร.684.34%
สถิติ/บริการ644.08%
คณะกรรมการ644.08%
โครงการในโรงเรียน422.68%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน422.68%
รายงานบริหารงบประมาณ382.42%
ผลสอบ O-Net382.42%
บุคลากรเกษียณอายุ342.17%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน322.04%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ311.98%
นร.จำแนกตามศาสนา271.72%
นร.จำแนกตามสัญชาติ251.59%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.241.53%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง231.47%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน221.40%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน