ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา27018.11%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด20013.41%
นร.จำแนกตามอายุ1248.32%
นร.จำแนกตามความพิการ1117.44%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส805.37%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง785.23%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา744.96%
แนวโน้ม จำนวน นร.654.36%
คณะกรรมการ644.29%
สถิติ/บริการ614.09%
โครงการในโรงเรียน412.75%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน392.62%
รายงานบริหารงบประมาณ362.41%
ผลสอบ O-Net332.21%
บุคลากรเกษียณอายุ332.21%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน322.15%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ291.95%
นร.จำแนกตามศาสนา271.81%
นร.จำแนกตามสัญชาติ251.68%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.241.61%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง231.54%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน221.48%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน