ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา29618.35%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด21513.33%
นร.จำแนกตามอายุ1298.00%
นร.จำแนกตามความพิการ1157.13%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา965.95%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง845.21%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส804.96%
แนวโน้ม จำนวน นร.704.34%
สถิติ/บริการ674.15%
คณะกรรมการ664.09%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน452.79%
โครงการในโรงเรียน442.73%
รายงานบริหารงบประมาณ402.48%
ผลสอบ O-Net402.48%
บุคลากรเกษียณอายุ362.23%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน332.05%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ311.92%
นร.จำแนกตามศาสนา281.74%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.261.61%
นร.จำแนกตามสัญชาติ251.55%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง251.55%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน221.36%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน