คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07